Европроект

Публикувана на Четвъртък, 25 August 2016 13:05
Посещения: 6987

Проект BG05M9OP001-1.003-1364-C01 "Осигуряване на заетост на седем безработни и/или неактивни лица" се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресусрси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ежропрокт

 

Дизайн :